Общи условия за продажба на стоки чрез sgusheni.com

1. Предмет

1.1. Настоящите общи условия уреждат условията и реда за ползване на sgusheni.com, в това число и сключването от разстояние на договор за покупко-продажба на стоки чрез sgusheni.com, между Доставчика от една страна и от Потребителя, от друга.

2. Данни за доставчика, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия и чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите:

2.1. Наименование на доставчика: Вашите 9 ЕООД, ЕИК 205363783
2.2. Седалище и адрес на управление: Марково, ул.”Опълченска”43
2.3. Адрес на дейност: Марково, ул.”Опълченска”43
2.4. Данни за кореспонденция: email: info@sgusheni.com тел: 0894618950
2.5. Вписване в публични регистри:
2.6. Идентификационен номер в електронен регистър на администратори на лични данни при КЗЛД: –
2.7. Надзорни органи:
2.7.1. Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
2.7.2. Комисия за защита на личните данни

3. Определения

По смисъла на настоящите общи условия:
3.1 „Доставчик” е лицето, посочено в т. 2 от настоящите Общи условия;
3.2. „Потребител” е всяко лице по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите
3.3. „Сайт”: sgusheni.com
3.4. „Поръчка” – електронен документ, чрез който потребителят заявява пред доставчика желанието си да извърши покупка на стоки от sgusheni.com
3.5. „Договор” – сключеният между доставчика и потребителя договор от разстояние за покупко-продажба на стоки от сайта , неразделна част от който са настоящите общи условия.
3.6. „Цена” – крайната продажна цена на стоката, в която са включени всички дължими по закон данъци и такси.

4. Общи положения

4.1. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки един договор за покупко-продажба от разстояние и са задължителни за всички потребители на sgusheni.com
4.2. Използването на сайта от страна на потребител има силата на съгласие от негова страна за запознаване с настоящите общи условия.
4.3. Доставчикът запазва правото си да променя едностранно настоящите общи условия, като промяната им влиза в сила спрямо всички от деня на публикуването им на сайта.
4.4. Недействителността на отделна клауза от настоящите общи условия не води до недействителност на останалите разпоредби;
4.5. Доставчикът си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите от него стоки по всяко време. Всички стоки се предлагат до изчерпване на количествата, дори и Доставчикът да не е отбелязал изрично това условие при представянето на стоката;
4.6. Доставчикът си запазва правото да въведе ограничение в поръчваното от отделен потребител количество от определена стока, както и да откаже изпращането към проявили се като некоректни потребители.
4.7. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и информацията на сайтове, към които sgusheni.com съдържа препратки и които той не администрира.
4.8. Цялостното съдържание на сайта, в т.ч. снимков материал, изображения текст, материали и всички отделни части от него са изключителна собственост на Доставчика. При използване от трети лица на съдържанието или на отделни части от него без съгласие на Доставчика, последните носят отговорност по реда на Закона за авторското право и сродните му права.
4.9. Доставчикът предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно Закона за защита на личните данни.

5. Условия за извършване на покупко-продажба

5.1. Потребител има възможност да сключва договор за покупко-продажба на предлаганите стоки от разстояние след създаване на профил или като гост без регистрация. Със завършване на регистрацията всеки потребител автоматично се съгласява, че е запознат с настоящите общи условия. Създаването на профил от страна на потребителя не го обвързва с покупка на стоки от сайта. Профилът дава право на потребителя да се запознава с обявените на сайта стоки, да получава информация за тях, да сключва договор за покупко-продажба.
5.2. Всеки един потребител на сайта може да има само един профил, като заявените от него данни се приемат за актуални във връзка с извършването на доставката на стоките, предмет на сключения договор за покупко-продажба. При посочени неверни или непълни данни, отговорността е изцяло на потребителя.
5.3. Всеки регистриран потребител може да сключи договор за покупко-продажба на предлаганите стоки. По силата на сключения договор Доставчикът се задължава да прехвърли собствеността и достави на потребителя поръчаната от него чрез sgusheni.com стока. Всички изявления между потребителите и доставчика във връзка със сключването и изпълнението на договора се извършват по електронен път и чрез електронни изявления.
5.4. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен след получаване на потвърждение от страна на доставчика на посочения от потребителя имейл адрес. В потвърждението се посочва и срокът за доставка на стоките. Доставчикът има право да определи различен срок за доставка за всеки един договор. При невъзможност да достави поръчаните стоки Доставчикът се задължава да информира потребителя в срок от 2 дни считано от датата на изпращане на поръчката.
5.5. Доставката на стоките, предмет на сключения между страните договор за покупко-продажба се извършва чрез използваната от доставчика куриерска фирма Еконт Експрес ,като за доставката потребителят заплаща фиксирана такса в размер на 4,90лв до офис на Еконт и 7,90лв до  адрес в България. За Артикули взети под наем за проба, се заплаща пълната куриерска услуга .При поръчка над 150лв. имате безплатна доставка до офис на Еконт.Не важи за  артикули в промоция. Не може да се комбинира с други кодове за отстъпка.
Доставчикът предава на куриерската фирма стоките във вида, посочен в обявлението на сайта,опаковани по начин, който да осигури безпрепятственото им транспортиране. При нарушаване цялостта на опаковката, довело до нарушаване качеството на стоката, отговорността е на куриерската фирма.
5.6. За закупената стока потребителят заплаща обявената в сайта цена. Доставчикът си запазва правото да въведе ограничение в количеството на заявените продукти, с оглед на цената, както и да обяви различна цена при закупуване на определено количество от даден продукт. Потребителят заплаща цената с наложен платеж  на куриера, доставил стоките, предмет на сключения договор за покупко-продажба или по банков път.

6. Отказ от договор и връщане

6.1. Потребителят има право, на основание чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите да се откаже от сключения договор в срок от 14  календарни дни, считано от получаване на стоката, като не дължи обезщетение или неустойка и не следва да посочва причина за отказа си.
6.2. При упражняване на правото си по т. 6.1. Потребителят е длъжен да информира Доставчика и да върне стоката за своя сметка.

АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРАТКИ:

Получател: Вашите 9 ЕООД , тел. 0894618950 офис Еконт Пловдив Беломорски.

Доставчикът не отговаря за пратки върнати с грешни данни или пратки ,за които не е известен.

6.3. При упражняване правото на отказ от страна на Потребителя, Доставчикът се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Доставчикът има право да отложи възстановяване на платените суми до получаване на стоките обратно или до представяне на доказателства за изпращането им.
6.4. При упражняване правото си на отказ потребителят заплаща разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, като се задължава да върне стоката в добър търговски вид с оригинална опаковка, в цялост, без увреждания заедно с  цялата придружаваща я документация . Потребителят носи отговорност за  намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. 6.5.От хигиенни съображения, на замяна и връщане не подлежат стоки от категориите “Смукалки” , “Чесалки за зъби” ,”Чорапогащи” , “Бикини” “Бански” , както и Прибори , Многократни Бутилки , Помпи за кърма , Контейнери/бутилки за кърма и Биберони.

Стандартен формуляр за отказ при онлайн покупки може да намерите тук.

7. Други условия

7.1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
7.2. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от компетентния съд или от Комисия за защита на потребителите.
7.3. Настоящите общи условия влизат в сила на: 21 Ноември 2018г.

8. Условия за ползване на слингове и ергономични раници под наем

При наем на ергономична раница,  слинг или количка от каталога на Сгушени,важат следните условия и препоръки:

Наемът на артикул е на седмична база като при някои артикули , в описанието е зададен максимален срок на ползване.

Цената за наем варира спорен продуктите и е описана в текстовата част към всеки артикул.За всяка наета носилка или количка се изисква , депозит който се плаща заедно наемната цена и варира  при различните артикули. Депозитът е ясно обозначен в описанията на наемните артикули.  Заплатената гаранция се възстановява при връщане на носилката/количката.

Ако сте избрали срок от 1 седмица,но желаете да го удължите,трябва да се свържете с нас най-късно 2 дни преди изтичане на вашият период на наем и в зависимост дали носилката е резервирана за следващо семейство или не,ще Ви информираме дали е възможна желаната от Вас промяна.При удължаване на срока,ще си приспаднем дължимата сума от депозита.Ако задържите наетата носилка без предупреждение(чрез писмено съобщение/е-майл към нас)за период по-дълъг от 1 седмица,Сгушени ще приемем,че сте присвоили нашата собственост и ще задържим,като обещетение депозита,а остатъка от редовната продажна цена,обявена на сайта ни,ще  изискваме да я доплатите.

Екипът на Сгушени преглежда и проверява всяка раница/слинг преди и след наем и гарантира,че всички наемни носилки се изпращат в изправно състояние,със здрави елементи и в пълен комплект( това число предпазни смукалки ,качулки и торбички за съхранение) в оригиналната кутия на продукта с описание на български език.Молим да връщате наетите носилки в пълен комплект,така както сте ги получили от нас.При липса на някой от гореспоменатите елементи,Сгушени си запазва правото на обезщетение,което ще бъде приспаднато от вашият депозит,като ще бъдете предварително уведомени за това. Същите условия важат и за наемните колички.

Екипът на Сгушени желае да се запознаете с правилата за правилно и безопасно ползване на избраната от вас носилка преди първоначалната й употреба.Ще Ви бъдат изпратени инструкции за употреба.С цел да гарантираме правилна експлоатация на носилките и най-важното ергономична поза на вашето бебе в слинга/ергономичната раница,Ви молим да се свържете с нас,ако имате съмнения дали ползвате коректно и според указанията продукта.

Сгушени не носи отговорност  за инциденти,случили се по време на ползване на наетата носилка.

Сгушени НЕ поема транспортните разходи на куриерската фирма,използвана за доставка.Клиентът ги поема и в двете посоки.Ще помолим когато връщате обратно наетата носилка,да включите опциите Преглед и Тест.Депозит ще върнем,само когато има сложени и двете опции на пратката.

Екипът на Сгушени грижливо поддържа своите носилки.След всеки наем,ние изпираме раницата/слингът,както и смукалките към нея.Ако се наложи по време на наемния период да изперете нашата носилка,Ви молим да съобразите с нашите инструкции,а именно пране на ниска температура 30гр.,слаба центрофуга и ползване на щадящ препарат за пералня,без избелители.Ще се радваме,ако ни звъннете,за да изговорим заедно възможните начини за почистване на носилката.Всичко това е с цел да си гарантираме по-дълъг живот на раницата/слинга и максимално естествена грижа за нежната кожа на нашите деца.

Всички носилки в Каталога на Сгушени са собственост на  Вашите 9 ЕООД